Modernt slaveri uttalande

Organisation

Detta uttalande gäller alla företag inom och associerade med Paragon Microfibre Ltd (refereras i detta uttalande till som 'Bolaget'). Uppgifterna i redogörelsen avser räkenskapsåret 2019 – 2020.

Organisationsstruktur

Företaget verkar från sin brittiska anläggning i Wells, Somerset med kontroll från en styrelse.

Bolagets huvudsakliga verksamhet avser design och tillverkning av mikrofiberdukar, handdukar och tillhörande produkter. Eftersom efterfrågan på Bolagets tjänster genomgående är hög under hela året är personalen fast anställd och är därför inte säsongsbetonad.

Det arbete som företaget tillhandahåller i samband med dess verksamhet utförs i Storbritannien.

Definitioner

Bolaget anser att modernt slaveri omfattar:

 • Människohandel;
 • Tvångsarbete, genom psykiskt eller fysiskt hot;
 • Att ägas eller kontrolleras av en arbetsgivare genom psykisk eller fysisk misshandel av hot om övergrepp;
 • Att avhumaniseras, behandlas som en vara eller köpas eller säljas som egendom;
 • Att vara fysiskt begränsad eller att ha restriktioner på rörelsefriheten.

 

Engagemang

Företaget erkänner sitt ansvar i förhållande till att ta itu med modernt slaveri och förbinder sig att följa bestämmelserna i Modern Slavery Act 2015. Företaget förstår att detta kräver en fortlöpande översyn av både dess interna praxis i förhållande till dess arbetskraft och dessutom dess leveranskedjor.

Företaget går inte in i affärer med någon annan organisation, i Storbritannien eller utomlands, som medvetet stödjer eller visar sig involvera sig i slaveri, träldom och tvångsarbete eller tvångsarbete.

Ingen arbetskraft som tillhandahålls Företaget i enlighet med tillhandahållandet av dess egna tjänster erhålls genom slaveri eller människohandel. Företaget följer strikt de minimistandarder som krävs i förhållande till dess ansvar enligt relevant arbetslagstiftning i Storbritannien, och överskrider i många fall dessa minimikrav i förhållande till sina anställda.

 

Försörjningskedjor

För att kunna fullgöra sina aktiviteter inkluderar företagets huvudsakliga leveranskedjor de som är relaterade till tyger av olika typer. Vi förstår att företagets första leverantörer är mellanhandshandlare och därför har ytterligare avtalade relationer med lägre leverantörer.

Potentiell exponering

Företaget anser att dess huvudsakliga exponering för risken för slaveri och människohandel finns i tygtillverkningen och leveranskedjan där deras produktion kan innebära tillhandahållande av arbetskraft i ett land där skyddet mot brott mot mänskliga rättigheter kan vara begränsat.

Allmänt sett anser företaget att dess exponering för slaveri/människosmuggling är relativt begränsad. Icke desto mindre har det vidtagit åtgärder för att säkerställa att sådana metoder inte äger rum i dess verksamhet eller i någon organisations verksamhet som tillhandahåller varor och/eller tjänster till den.

 

Steg

Företaget genomför due diligence-processer för att säkerställa att slaveri och/eller människohandel inte äger rum i dess organisation eller leveranskedjor, inklusive att genomföra en granskning av kontrollerna hos dess leverantörer.

Bolaget har, såvitt det vet, inte bedrivit några affärer med en annan organisation som har visat sig ha varit inblandad i modernt slaveri.

I enlighet med avsnitt 54(4) i Modern Slavery Act 2015 har företaget vidtagit följande åtgärder för att säkerställa att modernt slaveri inte äger rum:

 • Se över leverantörskontrakt för att inkludera uppsägningsbefogenheter i händelse av att leverantören är, eller misstänks, vara inblandad i modernt slaveri;
 • granska leverantörspolicyer för att säkerställa att de är uppdaterade och relevanta;
 • se till att personalen är medveten om företagets nolltoleranspolicy mot modernt slaveri.

I händelse av att modernt slaveri uppvisas eller misstänks av företaget som kommer från en leverantör:

 • Leverantören ska omedelbart stängas av som godkänd leverantör;
 • Ytterligare kontroller har gjorts med leverantören för att bekräfta eller dementera eventuella misstankar;
 • Om misstankar finns, ska leverantören tas bort från vår godkända leverantörslista;
 • Dessutom kan alla kunder eller leverantörer som befinns bryta mot Modern Slavery Act 2015 få avtal som finns mellan Företaget och leverantören upphävda.

Nyckelprestandaindikatorer

Företaget genomför due diligence-processer för att säkerställa att slaveri och/eller människohandel inte äger rum i dess organisation eller leveranskedjor, inklusive att genomföra en granskning av kontrollerna hos dess leverantörer.

Bolaget har, såvitt det vet, inte bedrivit några affärer med en annan organisation som har visat sig ha varit inblandad i modernt slaveri.

I enlighet med avsnitt 54(4) i Modern Slavery Act 2015 har företaget vidtagit följande åtgärder för att säkerställa att modernt slaveri inte äger rum:

 • Se över leverantörskontrakt för att inkludera uppsägningsbefogenheter i händelse av att leverantören är, eller misstänks, vara inblandad i modernt slaveri;
 • granska leverantörspolicyer för att säkerställa att de är uppdaterade och relevanta;
 • se till att personalen är medveten om företagets nolltoleranspolicy mot modernt slaveri.

I händelse av att modernt slaveri uppvisas eller misstänks av företaget som kommer från en leverantör:

 • Leverantören ska omedelbart stängas av som godkänd leverantör;
 • Ytterligare kontroller har gjorts med leverantören för att bekräfta eller dementera eventuella misstankar;
 • Om misstankar finns, ska leverantören tas bort från vår godkända leverantörslista;
 • Dessutom kan alla kunder eller leverantörer som befinns bryta mot Modern Slavery Act 2015 få avtal som finns mellan Företaget och leverantören upphävda.

Policyer

Företaget har följande policyer som ytterligare definierar dess inställning till modernt slaveri:
[inga ytterligare policyer]

 

Träning

Företaget tillhandahåller följande utbildning till personal för att effektivt implementera sin ståndpunkt om modernt slaveri:

 • Utbildning om introduktion till företaget som täcker alla våra interna policyer inklusive modernt slaveri;
 • Utbildning om introduktion till företaget för att förklara vad vi letar efter när vi överväger en ny leverantör att lägga till i den godkända leverantörslistan;
 • En årlig uppdatering för all personal att granska och bekräfta att de har läst och förstått alla avsnitt i personal- och företagsmanualerna.

 

Slavery compliance officer

Företaget har en efterlevnadsansvarig för slaveri, till vilken alla frågor rörande modernt slaveri bör riktas, och som sedan kommer att vidta relevanta åtgärder med avseende på Företagets skyldigheter i detta avseende.

 

Datum för godkännande: 1 juni 2020
Undertecknad: Stephen Duffell (Slavery Compliance Officer och Managing Director)
Datum: 1 oktober 2020