Δήλωση Σύγχρονης Σκλαβιάς

Οργανισμός

Αυτή η δήλωση ισχύει για όλες τις εταιρείες εντός και συνδεδεμένες με την Paragon Microfibre Ltd (αναφέρεται σε αυτήν τη δήλωση ως "Η Εταιρεία"). Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δήλωση αφορούν το οικονομικό έτος 2019 – 2020.

Οργανωτική δομή

Η Εταιρεία λειτουργεί από την τοποθεσία της στο ΗΒ στο Γουέλς του Σόμερσετ με τον έλεγχο να προέρχεται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή υφασμάτων από μικροΐνες, πετσετών και συναφών προϊόντων. Καθώς η ζήτηση για τις υπηρεσίες της Εταιρείας είναι σταθερά υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, το προσωπικό απασχολείται σε μόνιμη βάση και επομένως δεν είναι εποχιακό.

Το εργατικό δυναμικό που παρέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο της λειτουργίας της εκτελείται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ορισμοί

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η σύγχρονη δουλεία περιλαμβάνει:

 • Εμπορία ανθρώπων;
 • Αναγκαστική εργασία, μέσω ψυχικής ή σωματικής απειλής;
 • Η ιδιοκτησία ή ο έλεγχος από έναν εργοδότη μέσω ψυχικής ή σωματικής κακοποίησης της απειλής κατάχρησης,
 • Η απανθρωποποίηση, η μεταχείριση ως εμπόρευμα ή η αγορά ή η πώληση ως ιδιοκτησία·
 • Το να είσαι σωματικός περιορισμός ή να υπάρχει περιορισμός στην ελευθερία κινήσεων.

 

Δέσμευση

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της σε σχέση με την αντιμετώπιση της σύγχρονης δουλείας και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου για τη σύγχρονη δουλεία του 2015. Η Εταιρεία κατανοεί ότι αυτό απαιτεί συνεχή αναθεώρηση τόσο των εσωτερικών της πρακτικών σε σχέση με το εργατικό της δυναμικό όσο και, επιπλέον, των αλυσίδων εφοδιασμού της.

Η Εταιρεία δεν συνάπτει συναλλαγές με κανέναν άλλο οργανισμό, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο εξωτερικό, ο οποίος εν γνώσει του υποστηρίζει ή διαπιστώνεται ότι εμπλέκεται σε δουλεία, υποτέλεια και καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

Καμία εργασία που παρέχεται στην Εταιρεία για την επιδίωξη της παροχής των δικών της υπηρεσιών δεν επιτυγχάνεται μέσω δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων. Η Εταιρεία τηρεί αυστηρά τα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται σε σχέση με τις ευθύνες της σύμφωνα με τη σχετική εργατική νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει αυτά τα ελάχιστα σε σχέση με τους υπαλλήλους της.

 

Αλυσίδες εφοδιασμού

Για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της, οι κύριες αλυσίδες εφοδιασμού της Εταιρείας περιλαμβάνουν αυτές που σχετίζονται με υφάσματα διαφόρων τύπων. Κατανοούμε ότι οι πρώτοι προμηθευτές της Εταιρείας είναι ενδιάμεσοι έμποροι και ως εκ τούτου έχουν περαιτέρω συμβατικές σχέσεις με προμηθευτές κατώτερης βαθμίδας.

Πιθανή έκθεση

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η κύρια έκθεσή της στον κίνδυνο της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων υπάρχει στην αλυσίδα κατασκευής υφασμάτων και εφοδιασμού, όπου η παραγωγή τους μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή εργατικού δυναμικού σε μια χώρα όπου η προστασία από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να είναι περιορισμένη.

Γενικά, η Εταιρεία θεωρεί ότι η έκθεσή της στη δουλεία/εμπορία ανθρώπων είναι σχετικά περιορισμένη. Ωστόσο, έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι τέτοιες πρακτικές δεν λαμβάνουν χώρα στις δραστηριότητές της ούτε στις επιχειρήσεις οποιουδήποτε οργανισμού που του παρέχει αγαθά ή/και υπηρεσίες.

 

Βήματα

Η Εταιρεία διενεργεί διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τη διασφάλιση ότι η δουλεία ή/και η εμπορία ανθρώπων δεν λαμβάνει χώρα στον οργανισμό ή στις αλυσίδες εφοδιασμού της, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής επανεξέτασης των ελέγχων των προμηθευτών της.

Η Εταιρεία, εξ όσων γνωρίζει, δεν έχει συναλλαγές με άλλη οργάνωση που έχει διαπιστωθεί ότι έχει εμπλακεί στη σύγχρονη δουλεία.

Σύμφωνα με την ενότητα 54(4) του νόμου περί σύγχρονης δουλείας του 2015, η Εταιρεία έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν λαμβάνει χώρα η σύγχρονη δουλεία:

 • Επανεξέταση των συμβάσεων προμηθευτών για να συμπεριλάβει εξουσίες καταγγελίας σε περίπτωση που ο προμηθευτής εμπλέκεται ή υπάρχει υπόνοια ότι εμπλέκεται σε σύγχρονη δουλεία.
 • εξέταση των πολιτικών προμηθευτών για να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένες και σχετικές·
 • διασφάλιση ότι το προσωπικό γνωρίζει την πολιτική μηδενικής ανοχής της Εταιρείας απέναντι στη σύγχρονη δουλεία.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εκθέτει ή υποπτεύεται ότι η σύγχρονη δουλεία προέρχεται από προμηθευτή:

 • Ο προμηθευτής θα ανασταλεί αμέσως ως εγκεκριμένος προμηθευτής·
 • Περαιτέρω έλεγχοι με τον προμηθευτή για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη τυχόν υποψιών,
 • Εάν υπάρχουν υποψίες, τότε ο προμηθευτής πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών μας.
 • Επιπλέον, οποιοσδήποτε πελάτης ή προμηθευτής διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τον Νόμο για τη Σύγχρονη Δουλεία του 2015, μπορεί να ακυρώσει τις συμβάσεις που υπάρχουν μεταξύ της Εταιρείας και του προμηθευτή.

Βασικοί δείκτες απόδοσης

Η Εταιρεία διενεργεί διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τη διασφάλιση ότι η δουλεία ή/και η εμπορία ανθρώπων δεν λαμβάνει χώρα στον οργανισμό ή στις αλυσίδες εφοδιασμού της, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής επανεξέτασης των ελέγχων των προμηθευτών της.

Η Εταιρεία, εξ όσων γνωρίζει, δεν έχει συναλλαγές με άλλη οργάνωση που έχει διαπιστωθεί ότι έχει εμπλακεί στη σύγχρονη δουλεία.

Σύμφωνα με την ενότητα 54(4) του νόμου περί σύγχρονης δουλείας του 2015, η Εταιρεία έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν λαμβάνει χώρα η σύγχρονη δουλεία:

 • Επανεξέταση των συμβάσεων προμηθευτών για να συμπεριλάβει εξουσίες καταγγελίας σε περίπτωση που ο προμηθευτής εμπλέκεται ή υπάρχει υπόνοια ότι εμπλέκεται σε σύγχρονη δουλεία.
 • εξέταση των πολιτικών προμηθευτών για να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένες και σχετικές·
 • διασφάλιση ότι το προσωπικό γνωρίζει την πολιτική μηδενικής ανοχής της Εταιρείας απέναντι στη σύγχρονη δουλεία.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εκθέτει ή υποπτεύεται ότι η σύγχρονη δουλεία προέρχεται από προμηθευτή:

 • Ο προμηθευτής θα ανασταλεί αμέσως ως εγκεκριμένος προμηθευτής·
 • Περαιτέρω έλεγχοι με τον προμηθευτή για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη τυχόν υποψιών,
 • Εάν υπάρχουν υποψίες, τότε ο προμηθευτής πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών μας.
 • Επιπλέον, οποιοσδήποτε πελάτης ή προμηθευτής διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τον Νόμο για τη Σύγχρονη Δουλεία του 2015, μπορεί να ακυρώσει τις συμβάσεις που υπάρχουν μεταξύ της Εταιρείας και του προμηθευτή.

Πολιτικές

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες πολιτικές που καθορίζουν περαιτέρω τη στάση της για τη σύγχρονη δουλεία:
[χωρίς άλλες πολιτικές]

 

Εκπαίδευση

Η Εταιρεία παρέχει την ακόλουθη εκπαίδευση στο προσωπικό για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη στάση της για τη σύγχρονη δουλεία:

 • Εκπαίδευση σχετικά με την εισαγωγή στην Εταιρεία που καλύπτει όλες τις εσωτερικές μας πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης δουλείας,
 • Εκπαίδευση για την εισαγωγή στην Εταιρεία για να εξηγήσουμε τι ψάχνουμε όταν εξετάζουμε το ενδεχόμενο προσθήκης νέου προμηθευτή στη λίστα εγκεκριμένων προμηθευτών.
 • Μια ετήσια ανανέωση για όλο το προσωπικό για να ελέγξει και να υπογράψει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει όλες τις ενότητες των εγχειριδίων προσωπικού και της εταιρείας.

 

Υπεύθυνος συμμόρφωσης για τη δουλεία

Η Εταιρεία διαθέτει έναν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης με τη Δουλεία, στον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται όλες οι ανησυχίες σχετικά με τη σύγχρονη δουλεία και ο οποίος στη συνέχεια θα αναλάβει τις σχετικές ενέργειες σχετικά με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ως προς αυτό.

 

Ημερομηνία έγκρισης: 1η Ιουνίου 2020
Υπογραφή: Stephen Duffell (Slavery Compliance Officer και Managing Director)
Ημερομηνία: 1η Οκτωβρίου 2020